Winkelwagen (0)

Totaal: € 0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Olietotaal.nl worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Olietotaal.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Olietotaal.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Olietotaal.nl
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, Doch niet dan met een vooraf schriftelijke melding met een tijdsverloop van 2 maanden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Olietotaal.nl. Olietotaal.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Olietotaal.nl dit zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de bestelling, met opgaaf van reden, mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Olietotaal.nl biedt twee betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling betalen via iDEAL of per vooruit overschrijving. Zodra de betaling is ontvangen, worden de artikelen binnen de vermelde levertijd verzonden.

De betalingen worden uitgevoerd middels een beveiligde en gecodeerde verbinding. Alle gegevens worden na het uitvoeren van de transactie direct verwijderd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Bij de productomschrijvingen wordt aangegeven waarvoor het desbetreffende product geschikt is en er staat bijna altijd een productinformatieblad bij. Let u wel op dit is een advies vanuit Olietotaal.nl!
U blijft eindverantwoordelijke voor de juiste keuze olieproduct(en) die u gebruikt in uw auto, motor, machine en/of overige voertuigen. Voor de juiste keuze smeermiddel kunt u gebruik maken van de Shell LubeMatch.

Bij de aangeboden artikelen op olietotaal.nl staan prijzen vermeld die niet per se hoeven te corresponderen met de productverpakking die op de foto bij het artikel zichtbaar is. Klik op 'verpakking' om de juiste prijs te tonen bij de verpakking die u zoekt.

Artikel 5. Levering
De door Olietotaal.nl opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Op werkdagen vóór 12:00 uur besteld, dan vestuurd Olietotaal.nl uw bestelling nog dezelfde werkdag. Hierdoor komt u bestelling bijna altijd de volgend werkdag bij u binnen. Bestellingen die vrijdag vóór 12:00 uur besteld worden, worden maandag afgeleverd.

Artikel 6. Retourneren
Als u het artikel om welke reden dan ook wilt retourneren, dan heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na de afleverdatum te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. 

Retourzendingen worden geaccepteerd als het artikel onbeschadigd, niet geopend is, de oorspronkelijke verpakking en de eventuele verzegeling eveneens onbeschadigd zijn.
Dit geldt natuurlijk ook voor niet correcte levering of ontvangen beschadigde artikel(en).

Bij (grote) retourzendingen die opgehaald moeten worden door een vervoersbedrijf van Olietotaal.nl, is Olietotaal.nl genoodzaakt om eenmalig de vervoerskosten van het vervoersbedrijf in rekening te brengen. Voor alle overige retourzendingen betaalt u de retourkosten om de bestelling te versturen, af te leveren bij Olietotaal.nl zelf.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Olietotaal.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Olietotaal.nl geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Olietotaal
garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Olietotaal.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) dagen na de aflevering, op de hoogte middels e-mail of brief. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Olietotaal.nl de keuze de betreffende artikelen te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Olietotaal.nl te retourneren, mits goedkeuring is verleend door
Olietotaal.nl Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel het product als de verpakking van het product onbeschadigd is. De totale verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 
Olietotaal.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Olietotaal.nl. Alle bestellingen worden per mail bevestigd en als juist of onjuist met aanpassingen verifieert.

Artikel 11. Persoonsgegevens
Olietotaal.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en nooit aan derden verstrekt worden.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Olietotaal.nl
ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit per e-mail of schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Olietotaal.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Olietotaal.nl kan worden toegerekend, omdat Olietotaal.nl niet te wijten is aan hen schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hen rekening komt.

Artikel 13. Diversen
Indien u opgave doet van een adres, is Olietotaal.nl gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u aan Olietotaal.nl schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Olietotaal.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Olietotaal.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.